Prima   |  Întrebări Frecvente

Întrebări Frecvente

  Pentru cine este relevantă legea cu privire la ajutorul de stat?

1. Inițiatorul ajutorului de stat

Autoritate abilitată să inițieze proiecte de acte legislative sau normative ce implică acordarea unor ajutoare de stat

2. Furnizorul de ajutor de stat

Autoritate a administrației publice central sau locale sau orice persoană juridica care administrează resursele statului sau ale unităților administrative-teritoriale

3. Beneficiarul de ajutor de stat

Orice persoană fizică sau juridica, independent, angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piață, care primește ajutor de stat

Inclusiv:

Întreprinderile de stat sau orice persoană interesată

  Ce înseamnă ajutor de stat?

Orice măsură de sprijin care întrunește următoarele:

Condiții cumulative

 • Este acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ-teritoriale, sub orice formă.
 • Conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi obținut în condiții normale de piață.
 • Este acordat în mod selectiv.
 • Denaturează sau riscă să denatureze concurența.
  Care sunt modalitățile de acordare a ajutorului de stat?
 • Subvenții și/sau subsidii;
 • Anulare sau preluare de datorii;
 • Scutiri, reduceri, amînări sau eșalonări la plată a impozitelor și taxelor;
 • Acordarea unor împrumuturi cu dobînzi preferențiale;
 • Acordarea de garanții în condiții preferențiale;
 • Investiții sale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiții este mai mica decît cea normal, anticipate de către un investitor privat prudent;
 • Reducerile de preț la bunurile și serviciile furnizate, inclusive vînzarea unor bunuri mobile și immobile sub prețul pieței.
  În ce domenii se aplică Legea?

Toate domeniile și sectoarele de activitate

Excepții

 • Agricultură - producția primară a produselor agricole
 • Piscicultură
 • Activitățile de politică monetară și valutară ale Băncii Naționale a Moldovei

 

Măsurile generale nu sînt ajutor de stat. (Acestea se aplică tuturor sectoarelor economice).

Exemplu: cota unică pentru impozitul pe profit

  Care ajutoare pot fi considerate compatibile?
 • Ajutoarele destinate să remedieze o perturbare gravă a economiei;
 • Ajutorul pentru:
 1. Instruirea angajaților și crearea de noi locuri de muncă;
 2. Întreprinderi mici și mijlocii;
 3. Cercetare, dezvoltare și inovare;
 4. Protecția mediului înconjurător;
 5. Beneficiarii ce prestează servicii de interes economic general;
 6. Salvarea beneficiarilor aflați în dificultate;
 7. Înființarea de întreprinderi de către femeile antreprenor;
 8. Dezvoltare regională.
 • Ajutorul sectorial.
  Care sunt drepturile și obligațiile beneficiarilor ce decurg din legea privind ajutorul de stat?

Drepturile beneficiarului

 • De a solicita acordarea de asistență tehnică de la Consiliul Concurenței la elaborarea unei scheme sau a unei notificări.
 • De a notifica o măsură de sprijin pentru certitudine juridică.

Obligaţiile beneficiarului

 • Asigurarea exercitării puterilor de investigație ale personalului Consiliului Concurenței.
 • Furnizarea către Consiliul Concurenței și furnizorul de ajutor de stat, a tuturor informațiilor și documentelor necesare notificării, monitorizării.
 • Ținerea unei evidențe a tuturor ajutoarelor de stat sau de minimis primite.
  Care sunt drepturile și obligațiile furnizorilor/inițiatorilor ce decurg din legea privind ajutorul de stat?

Drepturile furnizorilor

 • De a solicita acordarea de asistență tehnică de la Consiliul Concurenței la elaborarea unei scheme sau a unei notificări.
 • De a notifica o măsură de sprijin pentru certitudine juridică.

Obligaţiile furnizorilor

 • Notificarea la Consiliul Concurenței a oricărei intenții de modificare a unui ajutor existent sau a oricărei intenții de modificare a unui ajutor existent sau a oricărei intenții de acordare a unui ajutor de stat (proiecte de acte legislative, normative sau administrative ce conțin ajutoare de stat).
 • Adoptarea, la solicitarea Consiliului Concurenței, a măsurilor corespunzătoare înlăturării incompatibilităților ajutoarelor de stat existente.
 • Transmiterea informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței pentru elaborarea raportului anual.
 • Ținerea unei evidențe a tuturor ajutoarelor de stat și ajutoarelor de minimis acordate.
  Care este răspunderea furnizorilor și a beneficiarilor?

Următoarele acțiuni/inacțiuni atrag răspunderea furnizorilor și benefivciarilor:

 • Refuzul de a se supune controlului desfășurat conform prevederilor Legii cu privire la ajutorul de stat;
 • Neîndeplinirea obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele de stat primite;
 • Furnizarea de informații și documente inexacte sau incomplete, sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate conform prevederilor Legii cu privire la ajutorul de stat;
 • Refuzul de a acorda explicațiile solicitate conform Legii cu privire la ajutorul de stat.

Răspunderea acestora se stabilește conform Codului Contravențional.

  Care este procedura notificării ajutorului de stat?

  Care sunt excepțiile de la obligația de notificare?

Nu se notifică la Consiliul Concurenței, dar se raportează următoarele:

Ajutoarele de minimis           

În cadrul cărora un beneficiar nu depășește plafonul de 2 milioane de lei în 3  ani fiscali consecutivi; dovada încadrării în plafon se face, de regulă, prin  declarație pe propria răspundere.

Ajutoarele pentru consumatori-persoane fizice

Acordate consumatorilor individuali, fără discriminare în ceea ce privește originea produselor  sau serviciilor (ajutor indirect pentru producători, prestatori).  Ajutoarele sociale bănești pentru persoanele fizice nu intră sub  incidența legii.

Alte ajutoare

Pentru remedierea pagubelor cauzate de calamități naturale sau de alte situații excepționale.

  Care este procedura de autorizare a ajutoarelor de stat?

  Cum are loc examinarea măsurilor de ajutor de stat?

În urma examinării preliminare, Consiliul Concurenței:

 • Consideră că măsura notificată nu constituie ajutorul de stat.
 • Adoptă decizie de autorizare a măsurii de ajutor de stat.
 • Adoptă decizie de inițiere a procedurii de investigație privind compatibilitatea ajutorului de stat.

În urma procedurii de investigație, Consiliul Concurenței poate emite:

 • Decizie de autorizare.
 • Decizie de autorizare condiționată.
 • Decizie de interzicere.

Procedura de investigație poate fi suspendată o singură dată, la solicitarea furnizorului sau a beneficiarului.

  Ce constituie ajutorul de stat ilegal?

Este ilegal ajutorul de stat acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurenței sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenței în termen legal.

Ajutorul ilegal cuprinde și categoria ajutorului de stat interzis prin decizie de către Consiliul Concurenței.

ATENȚIE! Este de asemenea ilegal ajutorul acordat anterior intrării în vigoare a Legii ajutorului de stat și neraportat de către furnizori/beneficiari pentru a fi inclus în Inventarul ajutorului de stat.

  Ce este ajutorul de stat utilizat abuziv?

Ajutor de stat folosit de beneficiar cu încălcarea deciziei Consiliului Concurenței, contrar destinației pentru care a fost autorizat.

  Ce se întîmplă în cazul acordării unui ajutor de stat ilegal sau în cazul utilizării abuzive a ajutorului de stat de către beneficiar?

Dacă furnizorul și/sau inițiatorul nu respectă decizia de recuperare a ajutorului de stat și a dobînzii aferente, Consiliul Concurenței are dreptul să intenteze acțiune în instanță.

 

  Care sunt atribuțiile Consiliului Concurenței?
 • Evaluarea compatibilității ajutoarelor de stat
 • Elaborarea Registrului Ajutoarelor de Stat, în baza informațiilor transmise de furnizori
 • Monitorizarea acordării ajutoarelor de stat
 • Elaborarea Raportului anual al ajutoarelor de stat
 • Prezentarea raportului în fața Parlamentului și publicarea în Monitorul Oficial
 • Asigurarea transparenței deciziilor privind ajutoarele de stat, cu excepția informațiilor confidențiale și a secretelor de afaceri
  Cînd a intrat în vigoare Legea cu privire la ajutorul de stat?

16 AUGUST 2013

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii:

 • Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurenței informații privind ajutoarele de stat acordate înainte de 16 august 2013.
 • Beneficiarii pot informa Consiliul Concurenței despre schemele de ajutor de stat aplicate înainte de 16 august 2013.