Prima   |  Articole şi Publicaţii   |  Publicaţii  |  IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE STAT PRIN INTERMEDIUL SIA „REGISTRUL AJUTOARELOR DE STAT”

IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE STAT PRIN INTERMEDIUL SIA „REGISTRUL AJUTOARELOR DE STAT”

           
21.06.2017   513 Accesări    

GÎRDEA Dumitru

Șef Direcție Ajutori de Stat Sectorial

Consiliul Concurenței

 

În situaţia actuală, în care efectele crizei economico-financiare s-au propagat cu rapiditate pe plan mondial, economiile statelor se confruntă cu serioase dificultăţi, atât în cadrul sistemului bancar, cât şi în economia reală. Impactul global al crizei financiare asupra economiei reale se resimte puternic, iar economia în ansamblul său este afectată de o încetinire substanţială a creşterii, care loveşte populaţia, întreprinderile şi locurile de muncă. În acest context, o importanţă deosebită revine modului de utilizare a fondurilor publice.

Statul, într-o economie de piață, se află într-o situația duală în exercitarea atribuțiilor, fiind necesar a fi păstrat echilibrul dintre asigurarea dezvoltării economice, prin crearea condițiilor necesare mediului de afaceri, și în același timp reducerea la minim a influenței statului asupra proceselor caracteristice unei economii de piață.

În procesul de trecere la economia de piață și de aliniere la standardele europene Republica Moldova este determinată să contribuie la crearea condițiilor necesare funcționării eficiente a mecanismelor economice, inclusiv în procesul de acordare a resurselor statului sub forma ajutoarelor de stat. Pentru a fi considerat ajutor de stat avantajul acordat de stat unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi trebuie să se manifeste prin afectarea bugetului. Începând cu anul 2007 au fost demarate procesele de racordare a legislației naționale la acquis-ul comunitar prin asumarea angajamentelor conform Planului de acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, ulterior fiind elaborată și adoptată Legea cu privire la ajutorul de stat conform căreia urmează a fi ținută evidența ajutoarelor de stat acordate. Necesitatea ținerii evidenței ajutoarelor de stat și facilitării procesului de implementare a legislației cu privire la ajutorul de stat a determinat crearea Sistemului  informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat" (SIRASM). Sistemul, elaborat cu suportul Grupului Băncii Mondiale, contribuie la creșterea transparenţei în operaţiunile de acordare a ajutorului de stat, la minimizarea impactului negativ al ajutorului de stat asupra concurenţei şi a comerţului internaţional, precum şi la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia comunității europene.

Din 01 ianuarie 2006, statele membre ale Uniunii Europene, în procesul de implementare a legislației în domeniul ajutorului de stat și în vederea facilitării procesului de comunicare cu Comisia Europeană, folosesc sistemul de notificare a ajutoarelor de stat - SANI, precum și sistemul de raportare a ajutoarelor de stat - SARI. Sisteme informaționale asemănătoare celui implementat de Consiliul Concurenței au fost elaborate și puse în aplicare de autoritățile de concurență din România și din Lituania.

Spre deosebire de sistemele folosite în comunitatea europeană SIRASM include un șir de opțiuni care facilitează întreg procesul de implementare a legislației cu privire la ajutorul de stat referitor la notificarea și raportarea ajutoarelor de stat. Avantajul sistemului se referă la opțiunea acestuia de a culege informația raportată de furnizori într-un document generalizator privind ajutoarele de stat pe țară, Consiliul Concurenței folosind informația la întocmirea Raportului anual al ajutoarelor de stat. Sistemul oferă posibilitatea de a notifica și raporta măsurile de ajutor de stat prin intermediul unei singure platforme informaționale, angajații Consiliului Concurenței și furnizorii de ajutor de stat având posibilitatea să comunice prin intermediul compartimentului on-line cu transmitere instantanee a mesajelor. Sistemul dispune de posibilitatea depistării grupurilor de întreprinderi care au beneficiat de ajutor de stat, astfel specialiștii Consiliului Concurenței au posibilitatea de a afla valoarea totală a ajutorului de stat de care grupul respectiv a beneficiat, avantaj care eficientizează procesul de monitorizare a ajutoarelor de stat.   

Implementarea sistemului a început la sfârșitul anului 2015, iar printre realizări poate fi menționatul faptul că până în prezent majoritatea furnizorilor de ajutor de stat notifică și raportează ajutoarele de stat prin intermediul SIRASM, astfel încât 65% din furnizori au raportat  ajutoarele acordate pe parcursul anului 2015, iar rata notificărilor, pe parcursul anului 2016, a fost de 100%, toate notificările fiind expediate prin intermediul sistemului.

 Consiliul Concurenței a participat la concursul organizat de Grupul Băncii Mondiale privind promovarea culturii concurențiale în vederea creșterii gradului de conștientizare a societății referitor la rolul-cheie al autorităților de concurență în promovarea culturii concurențiale. SIRASM a fost apreciat de juriu, sistemul fiind premiat la categoria „Promovarea cooperării cu instituțiile publice relevante pentru a echilibra obiectivele de concurență cu interesul public". Implementarea sistemului facilitează procesul de implementare a legislației cu privire la ajutorul de stat fapt care în final contribuie la îndeplinirea în timp util a obligațiilor țării asumate prin Acordul de Asociere încheiat cu Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele Membre.

Procesul de implementare a legislației cu privire la ajutorul de stat dispune de un potențial semnificativ de îmbunătățire fapt care poate fi valorificat perfecționând sistemul, prin elaborarea unor opțiuni suplimentare după cum:

1.     Generarea informației statistice interactive cu transpunerea acesteia în formulare de raportare precompletate, fapt care va reduce timpul de elaborare a Raportului anual al ajutoarelor de stat.

2.     Eficientizarea procesului de raportare a ajutoarelor de stat prin interconectarea SIRASM cu alte sisteme informaționale ale furnizorilor cu un număr semnificativ de beneficiari.

3.     Acordarea accesului furnizorilor ajutorului de stat la informația privind ajutoarele de minimis de care întreprinderile au beneficiat astfel încât să fie eficientizat procesul de adoptare a deciziei de către furnizor.  

 

          În vederea implementării eficiente a Sistemului  informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat" este necesară implicarea activă a tuturor părților interesate astfel încât utilizarea sistemului să contribuie la asigurarea unui mediu concurențial eficient cu impact pozitiv asupra bunăstării populației.

 


Gheorghe Oprescu, Criza Economică din perspectiva ajutorului de stat, Profil: Concurența nr.1/2009, pag.2

State aid Policy în the European Communities, A Guide for practitioners, Phedon Nicolaides, Philip Buzskes și Mihalis Kekelekis, 2005

Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21.04.2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.